Funing Thế giới nhạc mGame mPlus mSpace BlackBerr Rock Storm Thêm
   
 
 
 
 
 
 

     Đánh giá dịch vụ MagicCall

Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Rất tệ
 Rất tốt
28  
 Tốt
34  
 Bình thường
6  
 Chưa tốt
11  
 Rất tệ
11  

Ý kiến góp ý